ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Όραμα του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας είναι να αποτελέσει ένα Εργαστήριο με επίσημη αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας και ακεραιότητάς του, όσον αφορά στη διενέργεια κλινικών αναλύσεων και τη διοργάνωση διεργαστηριακών δοκιμών ικανότητας.

Η Διοίκηση, και το προσωπικό του Εργαστηρίου, πιστεύει στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και στη συνεχή βελτίωσή τους, και δεσμεύεται στις ακόλουθες αρχές, που συνιστούν την Πολιτική Ποιότητας του Εργαστηρίου:

 • την ανεξαρτησία της Διοίκησης και του προσωπικού του Εργαστηρίου από οποιαδήποτε επιρροή, ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία και η ακεραιότητα του Εργαστηρίου,
 • τη διασφάλιση της προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών των πελατών,
 • την πιστή εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 15189, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17043 και ISO 9001:2015, καθώς και τους Κανονισμούς και τις υποδείξεις του Ε.ΣΥ.Δ. σχετικά με τη διενέργεια των αναλύσεων και τη διοργάνωση διεργαστηριακών δοκιμών ικανότητας,
 • τη συνεχή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες, που να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Πιστοποίησης/Διαπίστευσης,
 • τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, όσον αφορά στη διεξαγωγή αναλύσεων, τη διοργάνωση διεργαστηριακών σχημάτων και στα θέματα ποιότητας,
 • τη συνεχή ενημέρωση του προσωπικού, ώστε ο κάθε εργαζόμενος να έχει πλήρη επίγνωση της σημασίας που έχουν οι πράξεις του στη σωστή εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 15189, ISO/IEC 17025, ISO 9001:2015 και ISO/IEC 17043 του Εργαστηρίου.
 • την τήρηση εσωτερικών ελέγχων ποιότητας και συμμετοχή σε προγράμματα διεργαστηριακών συγκρίσεων για τις αναλύσεις που περιλαμβάνονται στα Πεδία Διαπίστευσης των ISO 15189 και ISO/IEC 17025,
 • τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και εξασφάλιση των κατάλληλων εγκαταστάσεων και περιβαλλοντικών συνθηκών για τη διεξαγωγή των αναλύσεων,
 • την αποδοτική συντήρηση, διακρίβωση ή/και επαλήθευση του εξοπλισμού,
 • τη συνεχή ενημέρωση και παρακολούθηση των τρεχουσών εκδόσεων των πρότυπων μεθόδων και της βιβλιογραφίας, που είναι σχετική με το αντικείμενο δραστηριοποίησης του Εργαστηρίου,
 • την τήρηση και τη συνεχή βελτίωση των κανόνων ασφάλειας στο Εργαστήριο,
 • την έγκυρη αντιμετώπιση παραπόνων, βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών.

Οι παραπάνω αρχές επιτυγχάνονται μέσα από:

 • τη μέτρηση δεικτών και τη θέσπιση ολοένα και υψηλότερων στόχων, μέσω της δομημένης Ανασκόπησης του Συστήματος,
 • τη συνεχή διερεύνηση της ικανοποίησης των πελατών,
 • τη διαρκή λήψη διορθωτικών ενεργειών, θεωρώντας τα παράπονα πελατών, τις αποκλίσεις, τα οποιαδήποτε προβλήματα και αδυναμίες του Εργαστηρίου ως ευκαιρίες για βελτίωση,
 • τη διαρκή εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την εξουδετέρωση πιθανών προβλημάτων.

Η Διοίκηση του Εργαστηρίου δεσμεύεται στην παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας και για τη διασφάλιση της αμεροληψίας του Εργαστηρίου. Επίσης, δεσμεύεται στη χρήση ορθών εργαστηριακών και στατιστικών πρακτικών, με στόχο την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Η Διοίκηση του Εργαστηρίου διασφαλίζει ότι διατηρείται η ακεραιότητα του Συστήματος Ποιότητας, όταν σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται αλλαγές σε αυτό. Η χρήση δειγμάτων για αναλύσεις που δεν ζητήθηκαν από το χρήστη των υπηρεσιών του Εργαστηρίου, π.χ. για ερευνητικούς λόγους, μπορεί να γίνει μόνο εφόσον έχει δοθεί πρώτα η συγκατάθεσή του. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χειρισμός των δειγμάτων πρέπει να είναι ανώνυμος.

Ο Διευθυντής Εργαστηρίου και η Τεχνική Διοίκηση έχουν την ευθύνη της εφαρμογής στην πράξη των αρχών της Πολιτικής Ποιότητας από όλο το προσωπικό του Εργαστηρίου. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής και λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας, καθώς και όλων των θεμάτων που αφορούν στην Ποιότητα. Όλο το προσωπικό του Εργαστηρίου, που εμπλέκεται στις δραστηριότητες αναλύσεων, έχει την ευθύνη να ενημερώνεται για την τεκμηρίωση της ποιότητας και να εφαρμόζει την Πολιτική Ποιότητας και τις Διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας στην εργασία του.

Η Πολιτική Ποιότητας χαράσσεται από τη Διοίκηση του Εργαστηρίου και ανασκοπείται περιοδικά από το Συμβούλιο Ποιότητας.

Ο Διευθυντής Εργαστηρίου