ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ είναι η διενέργεια μικροβιολογικών ελέγχων σε τρόφιμα, τόσο ζωικής όσο και φυτικής προέλευσης, καθώς και αναλύσεων καταμέτρησης και αξιολόγησης δεικτών υγιεινής και ανίχνευσης και προσδιορισμού παθογόνων μικροοργανισμών στις κατωτέρω κατηγορίες υδάτων: Πόσιμα δικτύου ύδρευσης, εμφιαλωμένα, θαλάσσια ύδατα, ύδατα αναψυχής, λύματα.

Τα αποτελέσματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά εντός προκαθορισμένων χρονικών ορίων από την παραλαβή του δείγματος.

Για τη χρέωση των υπηρεσιών της Μονάδας, παρέχεται απόδειξη παροχής, σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τα δείγματα που παραλαμβάνονται από το εργαστήριο θα πρέπει να είναι:

  • Σε επαρκή ποσότητα (τουλάχιστον 250ml ή gr)
  • Σε κατάλληλη συσκευασία που να εξασφαλίζει τη σωστή διατήρησή τους, δηλαδή ασηπτικές συνθήκες, σφραγισμένα δοχεία ή συσκευασίες χωρίς σημάδια αλλοίωσης, καταστροφής και αποσφράγισης
  • Σε κανονική κατάσταση, δηλ. να διατηρούν τα συνήθη χαρακτηριστικά τους (χρώμα, οσμή κ.λπ.), και να μην έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους.

Η αποστολή των δειγμάτων στο εργαστήριο πρέπει να γίνεται υπό ψύξη, ~ 4οC (με παγοκύστες σε ειδικά ισόθερμα κιβώτια) και το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή της δειγματοληψίας).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Η παραλαβή των δειγμάτων στο εργαστήριο γίνεται αφού πρώτα εξετασθούν για την καταλληλότητά τους. Συγκεκριμένα, εξετάζεται εάν:

  • Τα δείγματα συνοδεύονται από δελτία δειγματοληψίας τα οποία αναφέρουν ημερομηνία και ώρα δειγματοληψίας, στοιχεία του αποστολέα , τις αιτούμενες εξετάσεις κ.λπ.
  • Κάθε δείγμα φέρει σήμανση (π.χ., αριθμό δειγματοληψίας) η οποία συμφωνεί με το δελτίο δειγματοληψίας
  • Κάθε δείγμα είναι σε επαρκή ποσότητα και σε κατάλληλη συσκευασία.

Η άφιξη των δειγμάτων στο εργαστήριο θα πρέπει να γίνεται αυστηρά εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος από τη στιγμή της δειγματοληψίας (24 ώρες).

Το εργαστήριο παραλαμβάνει δείγματα μόνο Δευτέρα και τρίτη, έπειτα από τηλεφωνική συνεννόηση για ραντεβού

Το εργαστήριο μπορεί να συστήσει ή και να παρέχει τα κατάλληλα υλικά λήψης και μεταφοράς δειγμάτων.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Τρόφιμο Υπό ψύξη (με παγοκύστες, σε ειδικά ισόθερμα κιβώτια)
Ύδωρ ~4οC

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ

Ανίχνευση Salmonella spp. (τρόφιμο)
Ανίχνευση Listeria monocytogenes
Καταμέτρηση Listeria monocytogenes
Ανίχνευση και καταμέτρηση ολικής Μεσόφιλης Μικροβιακής Χλωρίδας 30οC
Ανίχνευση και καταμέτρηση ολικών Κολοβακτηριοειδών
Καταμέτρηση των β-γλυκουρονιδάση θετικών Escherichia coli
Καταμέτρηση των β-γλυκουρονιδάση θετικών σταφυλοκόκκων
Ανίχνευση και καταμέτρηση Εντεροβακτηριοειδών
Καταμέτρηση Clostridium perfringens
Ανίχνευση Campylobacter spp. (τρόφιμο)
Καταμέτρηση Campylobacter spp.
Ανίχνευση και καταμέτρηση Β. Cereus
Καταμέτρηση ζυμών και μυκήτων
Ανίχνευση E. coli 157 (τρόφιμο)
Ανίχνευση Vibrio spp.
Ανίχνευση V. cholerae
Ανίχνευση σταφυλοκοκκικών εντεροτοξινών
Ανίχνευση εντεροξίνης B. cereus
Αρίθμηση μικροοργανισμών -καταμέτρηση αποικιών στους 37οC
Αρίθμηση μικροοργανισμών -καταμέτρηση αποικιών στους 22οC
Ανίχνευση και αρίθμηση ολικών κολοβακτηριοειδών
Ανίχνευση και αρίθμηση του E. coli
Ανίχνευση και αρίθμηση ψευδομονάδας πυοκυανικής (Pseudomonas aeruginosa)
Ανίχνευση και αρίθμηση εντεροκόκκων
Ανίχνευση και αρίθμηση Clostridium perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)
Ανίχνευση και αρίθμηση Legionella sp. και Legionella pneumophila
Ανίχνευση και αρίθμηση σταφυλοκόκκων κοαγκουλάση θετικών
Ανίχνευση Campylobacter spp. (ύδωρ)
Ανίχνευση Salmonella spp. (ύδωρ)
Ανίχνευση E. coli O 157 (ύδωρ)