Στο εργαστήριο Μικροβιολογίας πραγματοποιείται διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνά στα παρακάτω πεδία:

Διερεύνηση βακτηριακών και μυκητιακών επιδημιών στα νοσοκομεία και στην Κοινότητα με ηλεκτροφόρηση χρωμοσωματικού DNA σε παλλόμενο πεδίο (pulsed-field gel electrophoresis, PFGE) μετά από πέψη με περιοριστική ενδονουκλεάση.

Τυποποίηση στελεχών βακτηρίων και μυκήτων με PCR με βάση την αξιολόγιση του περιοριστικού χάρτη του προιόντος ενίσχυσης.

Τυποποίηση ζυμοειδών μυκήτων με περιοριστικές πέψεις για ανάλυση πολυμορφισμού του ολικού ή μιτοχονδριακού DNA (restriction fragment length polymorphism analysis – RFLP).

Τυποποίηση ζυμομυκήτων, ζυμοειδών και νηματοειδών μυκήτων με ριβοτυπία και με ενίσχυση τυχαίων αλληλουχιών του DNA (random amplification of polymorphic DNA – RAPD)

Ταχεία τυποποίηση ζυμών και νηματοειδών μυκήτων με ενίσχυση γνωστών αλληλουχιών του μικροδορυφορικού DNA σε υψηλή θερμοκρασία πρόσδεσης (microsateΙlite polymorphism analysis – MLP).

Ταχεία τυποποίηση βακτηρίων με PCR υψηλής θερμοκρασίας υβριδισμού.

Τυποποίηση των ερπητοϊών 1 και 2 με PCR με βάση την αξιολόγηση του περιοριστικού χάρτη του προϊόντος ενίσχυσης.