ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ είναι η αποστολή σε τακτά χρονικά διαστήματα μικροβιολογικών δειγμάτων προς ανάλυση σε διάφορα συμμετέχοντα Μικροβιολογικά Εργαστήρια (Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας)

Η χώρα μας ήταν μέχρι το 1999 από τις ελάχιστες χώρες της Ευρώπης χωρίς σύστημα Ελέγχου Ποιότητας Μικροβιολογικών Αναλύσεων. Προκειμένου να καλύψει τη μεγάλη αυτή έλλειψη στο χώρο της Μικροβιολογίας, το Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) συνέστησε Μονάδα Ελέγχου Ποιότητας Μικροβιολογικών Αναλύσεων.

Η συμμετοχή σε ένα διεργαστηριακό σχήμα δοκιμής ικανότητας είναι γενικά προαιρετική, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου κάποιο Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο ή υπό διαπίστευση οπότε και αποτελεί απαίτηση υποχρεωτικής εφαρμογής βάσει των προτύπων ISO/IEC 17025 ή ISO 15189. Σε κάθε περίπτωση όμως η συμμετοχή σε διεργαστηριακά σχήματα δοκιμών ικανότητας, παρέχει στο συμμετέχoν Εργαστήριο ένα αντικειμενικό μέσο αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων που αυτό παράγει. Στα πλαίσια αυτά, το Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ έχει αναλάβει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός προγράμματος διεργαστηριακής δοκιμής μικροβιολογικών αναλύσεων, το οποίο λειτουργώντας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17043: 2010 “Conformity assessment – General requirements for proficiency testing” ως σκοπό έχει να βοηθήσει τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια να διαπιστώσουν την ικανοποιητική ή όχι λειτουργία τους και να συμβάλλει έτσι στην αναβάθμιση της ποιότητας των μικροβιολογικών εξετάσεων στη χώρα μας.

Η συγκεκριμένη συνεργασία με τη Μονάδα Ελέγχου Ποιότητας συνίσταται στην ανά 3 μήνες περίπου παραλαβή από μέρους του συνεργαζόμενου Μικροβιολογικού Εργαστηρίου τριών λυοφιλοποιημένων (GEL) ή υγρών μικροβιολογικών δειγμάτων (4 αποστολές ετησίως). Κάθε δείγμα αντιστοιχεί σε κάποιο κλινικό δείγμα και περιέχει κανένα, ένα ή περισσότερα μικροβιακά στελέχη (βακτήρια ή/και μύκητες) από τη Συλλογή Μικροβίων του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής, που θα πρέπει να ταυτοποιηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα και, όπου απαιτείται, να γίνει και έλεγχος ευαισθησίας του απομονούμενου μικροοργανισμού (αντιβιόγραμμα). Παράλληλα αποστέλλεται ένα μικρό ιστορικό προέλευσης του κάθε μικροβιολογικού δείγματος, για την ορθότερη αξιολόγηση του αποτελέσματος της καλλιέργειας.

Οι απαντήσεις του συμμετέχοντος Εργαστηρίου (το οποίο έχει σημανθεί από τη Μονάδα με κάποιον απόρρητο κωδικό αριθμό) καταχωρούνται σε βάση δεδομένων, όπου επεξεργάζονται στατιστικά. Στη συνέχεια, τα ποσοστά επιτυχίας, ατομικά και συνολικά, ανακοινώνονται, ΠΑΝΤΑ υπό πλήρη εχεμύθεια, στο κάθε ένα από τα συμμετέχοντα Εργαστήρια, μαζί με τα αναμενόμενα αποτελέσματα καλλιέργειας και, αν έχει ζητηθεί, αντιβιογράμματος, με απώτερο στόχο τη διαπίστωση της ικανοποιητικής ή όχι λειτουργίας του Εργαστηρίου από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΟΥΤΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΟΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ των συμμετεχόντων Εργαστηρίων.

Για τη χρέωση των υπηρεσιών της Μονάδας, παρέχεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΠΑ, στο Λογιστήριο του Νοσοκομείου/Εργαστηρίου.

Διαδικασία για την ένταξη στο Πρόγραμμα

Για την έναρξη συμμετοχής του Εργαστηρίου στο πρόγραμμα, η διαδικασία η οποία ακολουθείται είναι η εξής:

  • Αποστέλλεται το αρχικό γράμμα συμμετοχής στον/στην Διευθυντή/ντρια του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου το οποίο πρέπει να λάβει έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου ή από τις Οικονομικές Υπηρεσίες – Λογιστήριο του εκάστοτε Εργαστηρίου.
  • Συμπληρώνεται η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και μαζί με την απόφαση αποστέλλονται με email στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής, το οποίο με την σειρά του θα εκδώσει το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από τον ΕΛΚΕ το οποίο λαμβάνει το Λογιστήριο του συνεργαζόμενου Νοσοκομείου/Εργαστηρίου προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εξόφληση του προγράμματος, καθώς και ένα συνοδευτικό έγγραφο με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες για διευκόλυνσή του.
    Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του εκάστοτε έτους καθώς η πρώτη αποστολή είναι προγραμματισμένη για τον μήνα Φεβρουάριο.
  • Το συνεργαζόμενο πλέον Μικροβιολογικό Εργαστήριο, μαζί με την πρώτη αποστολή του έτους, λαμβάνει το έγγραφο με την διαδικασία διαχείρισης των υποτιθέμενων κλινικών δειγμάτων και τον απόρρητο κωδικό αριθμό με τον οποίο πλέον θα αναφέρεται στις επόμενες αποστολές και στα αποτελέσματα.

O χρόνος αποστολής των αποτελεσμάτων είναι συγκεκριμένος και πρέπει να τηρηθεί για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος.

Μετά το τέλος κάθε έτους αποστέλλονται τα συνολικά αποτελέσματα μαζί με ένα συγκεντρωτικό πίνακα με τα ποσοστά όλων των συμμετεχόντων εργαστηρίων, καθώς και ένα έγγραφο για την ανανέωση της συμμετοχής στο πρόγραμμα, το οποίο πρέπει να λάβει εκ νέου έγκριση και να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία τον επόμενο χρόνο.

Για περαιτέρω πληροφορίες για το Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας των Μικροβιολογικών Αναλύσεων μπορείτε να απευθύνεστε καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 10.00 ως τις 15.00 στο τηλέφωνο 210-7462154

Το σύνολο των σχετικών εγγράφων βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ https://microbiology.med.uoa.gr